A U S T E R L I T Z, 1805

CATALOGUE

[Home] [History] [Zinnfiguren gallery] [Catalogue] [Links]

[Home] [History] [Zinnfiguren gallery] [Catalogue] [Links]

Zinnfiguren of Alexander Mitelev